Albania Adventure

69fc28ceb415b9fb75cf3afb893d4f52_logo-01-878-638-c.jpg
Rruga Don Bosko, Caritas Shqiptar, Nr.4, Tiranë 1001, Albania

KAYAK & STAND UP PADDLE në Liqenin e Farkës.

Çmimet për secilin aktivitete janë 25 Eur/personi (përfshirë TVSH).
Secili aktivitet zgjat 2 orë.

Kayak:

10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00

Për secilin orar numri minimal është 6 persona dhe numri maksimal është 16 persona.

Stand Up Paddle

09:00 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00

Për secilin orar numri minimal është 6 persona dhe numri maksimal është 21 persona.


KAYAK & STAND UP PADDLE in Farka lake.

Rates for each activity are 25 Euro / person (including VAT).
Each activity lasts 2 hours.

Kayak:

10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00

For each schedule the minimum number is 6 persons and the maximum number is 16 persons.

Stand Up Paddle:

09:00 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00

For each schedule the minimum number is 6 persons and the maximum number is 21 persons.